Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen „obchodní podmínky“)


I. Všeobecná ustanovení
Provozovatelem internetového obchodu www.sempravlosinach.cz je SEMPRA PRAHA
a.s. Šlechtitelská stanice Velké Losiny ,PSČ 788 15, IČ 45797439, DIČ: CZ 45797439
(dále jen prodávající).
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplívajících
z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž předmětem je prodej zboží
v internetovém obchodě prodávajícího.
Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná
v rámci své podnikatelské činnosti, ale nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání
s tímto zbožím.
Objednávka je elektronický formulář odeslaný kupujícím prostřednictvím internetového
obchodu obsahující informace o kupujícím, prodávajícím, seznam objednaného zboží
z nabídky internetového obchodu a celkovou kupní cenu.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 

II. Objednávání zboží
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Vyplněním a odesláním objednávky
provedené prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že akceptuje tyto
obchodní podmínky a objednávka se stává závaznou.
Objednávka je platná pouze při dodržení podmínky, že údaje uvedené kupujícím do
objednávky jsou platné a pravdivé. V případě nejasností ohledně údajů uvedených
v objednávce má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím uvedených
kontaktních údajů. Pokud objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné
dodržet dodací dobu, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat telefonicky
nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky.
Po odeslání objednávky prodávající zašle kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu
informativní „Potvrzení o zaregistrování objednávky“. Tento informační e-mail kupujícího
informuje pouze o tom, že prodávající jeho objednávku obdržel a nelze jej považovat za
akceptaci zaslané objednávky. Potvrzením akceptace objednávky kupujícího je teprve
vystavená faktura, kterou prodávající odešle kupujícímu.
Informace a údaje o zboží a jeho vyobrazení na internetových stránkách internetového
obchodu jsou pouze informativní a nemusí se shodovat s oficiálními popisy výrobců.
 

III. Ceny a platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě sestávající
z ceny zboží a ceny doručení – náklady na doručení zboží, pokud jsou kupujícímu účtovány –
(dále jen „kupní cena“).
Cena zboží je cena uvedená na stránkách internetového obchodu prodávajícího v okamžiku
odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena zboží je uvedena včetně DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen zboží v internetovém obchodě. Ceny
uvedené v objednávce jsou však po jejím odeslání kupujícím závazné a neměnné pro obě
strany.
Cena doručení (dopravy) je různá podle druhu doručení a celkové ceny objednávky, a
kupující si ji volí při vyplňování objednávky.
Způsoby platby v internetovém obchodě:
a) dobírkou,
b) hotově (při osobním odběru)
c) platba převodem na účet 1904425399/0800. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo
objednávky.
V listinné podobě bude faktura vystavená prodávajícím zaslána kupujícímu spolu se zbožím.
Faktura slouží jako daňový doklad a zároveň jako dodací list.
 

IV. Dodací podmínky
Způsob dodání si určuje kupující při vyplňování objednávky. Prodávající poskytuje tyto
způsoby dodání (doručení) zboží:
a)poštou
b)osobním odběrem
Dodací lhůta v rámci území České republiky a Slovenské republiky je od 24 hodin do
30 dnů a závisí na druhu objednaného zboží a druhu dopravy.Doručení poštou trvá obvykle
1 až 3 pracovní dny. Tato lhůta začíná běžet v případě platby dobírkou první pracovní
den následující po dni, kdy byla objednávka kupujícímu potvrzena, u plateb bankovním
převodem začíná lhůta běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající
nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné doručovatelem nebo
chybně udanou adresou kupujícího nebo jím určeného příjemce. Stejně nenese odpovědnost
za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku
jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných
překážek.
Pokud objednané zboží prodávající nemá momentálně na skladě, bude kupujícího o této
skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem a pokud si to bude kupující přát,
prodávající nabídne náhradní řešení nebo bezodkladně, nejpozději do 7 dnů, vrátí zaplacenou
částku na účet, ze kterého kupující uskutečnil platbu.
Obsahem každé zásilky (dodávky) je objednané zboží a faktura.
Kupující se zavazuje převzít objednané zboží. V případě nepřevzetí zboží nebo nezaplacení
kupní ceny zboží zůstává u doručovatele nejdéle po dobu, kterou stanoví obchodní podmínky
doručovatele, a to zpravidla 7 dní. V případě osobního odběru zůstává zboží u prodávající
nejdéle po dobu 20 dnů od e-mailové výzvy kupujícímu k převzetí objednaného zboží.
Při nevyzvednutí zásilky je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s dodáním
zboží a jeho balením, které prodávající uhradil dopravci a kupující je povinen tyto náklady
uhradit. Tento nárok vzniká i v případě nevyzvednutí zásilky, která splňovala podmínky pro
dopravu zdarma.
Ceny za jednotlivé druhy doručení (dopravy) jsou závislé na cen a podmínek poskytnutých
prodávajícímu doručovatelem a mohou se tedy měnit. Z těchto důvodů nejsou uváděny
v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, ale kupující má vždy možnost se seznámit
s aktuálními cenami na stránkách internetového obchodu Při osobním odběru prodávající
dopravu neúčtuje.
Objemné zásilky přesahující hmotnost 30 kg (včetně obalového materiálu) budou rozděleny
do více zásilek.
 

V. Storno objednávky
Kupující může svou objednávku zrušit do 4 hodin od odeslání objednávky a to e-mailem na
adresu: info@sempravlosinach.cz, nebo telefonicky na telefonním a faxovém čísle:
+420583248364 . V žádosti o zrušení objednávky je kupující povinen uvést své kontaktní údaje a
číslo objednávky.
V případě, že kupující svou objednávku zruší po lhůtě 4 hodin od odeslání objednávky,
prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu veškeré náklady způsobené tímto jednáním a
kupující je tyto povinen uhradit.
VI. Záruční podmínky, reklamace a vrácení zboží
Kupující má právo na odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení Občanského
zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v takovém případě je povinen vrátit zboží
spolu s fakturou poštou nebo osobně na adresu prodávajícího. Kupující může odstoupit od
smlouvy (koupě) pouze pokud je zboží vráceno kompletní a nepoškozené, v původním a
neznehodnoceném obalu, s kompletní dokumentací přiloženou ke zboží. Prodávající vrátí
kupujícímu peníze do 15 dnů ode dne doručení takto vráceného zboží.
 

Reklamace
Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno
poškození, je kupující povinen s přepravcem vyhotovit záznam o poškození a kupujícímu
bude po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva z dodávky nebo
dodán jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo
viditelné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky, před prvním použitím výrobku, na telefonním čísle
+420 583 248 364 nebo e-mailem na adresu info@sempravlosinach.cz. Prodávající nenese
odpovědnost za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Jakékoliv pozdější reklamace
obsahu zboží a fyzického porušení zboží nebudou akceptovány.
V případě reklamace, kupující zašle prodávajícímu reklamované zboží, a to doporučeně
s pojištěním, jinak prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu. Zásilky
zaslané na dobírku, stejně tak jako zásilky posílané kupujícím na náklady prodávajícího
prodávající nepřebírá.
Dnem doručení reklamovaného zboží (přijetí zásilky prodávající potvrdí e-mailem) začíná
běžet 30denní reklamační doba, o způsobu jejího vyřízení bude kupující informován.
V případě oprávněné reklamace – prodávající zajistí výměnu zboží na své náklady. Pokud
odstranění vady není možné, prodávající po dohodě s kupujícím použije jednu z následujících
možností: výrobek vymění za nový (1), za jiné zboží (2) nebo poskytne slevu z ceny (3), nebo
kupujícímu vrátí peníze (4). Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození rostlin , které vznikly
nesprávným zacházením při výsadbě a následném ošetřování, vlivem klimatických podmínek.
 

VII. Ochrana osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícímu je dobrovolné. Zaregistrováním
v internetovém obchodě nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace kupující
poskytuje prodávajícímu své osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou
adresu, adresu trvalého bydliště / doručení včetně PSČ). Prodávající potřebuje tyto údaje
znát, aby mohl objednávku kupujícího vyřídit a zpracovat v účetním a fakturačním systému.
Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., v platném znění.
Kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a uchování svých osobních
údajů, které jsou nezbytné pro obchodní činnosti prodávající, který je bude zpracovávat
v informačních systémech a to na dobu neurčitou nebo do doby, kdy tyto osobní údaje
prodávající na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího vyřadí z databáze internetového
obchodu. Prodávající provede změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od
jejího doručení nebo podání. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu
prostřednictvím internetového obchodu jsou chráněny před zneužitím třetí osobou a nebudou
poskytnuty třetí straně s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky jako
jsou např. banky a doručovatel (dopravce), a to výhradně v nutném rozsahu jejich činnosti na
vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, číslo účtu).
 

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění a rozsahu uvedeném na stránkách
internetového obchodu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním
objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje
veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené používáním výrobku v podmínkách,
které neodpovídají stanovenému výrobku (např. nevhodná teplota, vlhkost, chemické
prostředí či mechanické vlivy prostředí) nebo za škody způsobené nesprávným ošetřováním
nebo jeho zanedbáním.
Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím
a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem
k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku
Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto obchodním podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.dubna 2013.

SEMPRA PRAHA a.s., © 2024